Bộ môn Kỹ thuật Cơ sở

NHÂN SỰ

STT

Họ và Tên

Học vị

Email

1

Võ Long Hải (Trưởng bộ môn)

Thạc sĩ

volonghai@iuh.edu.vn

2

Đường Công Truyền (Trưởng khoa)

Tiến sĩ

duongcongtruyen@iuh.edu.vn

3

Lê Văn Hiên

Tiến sĩ

levanhien@iuh.edu.vn

4

Trương Quang Trúc

Thạc sĩ

truongquangtruc@iuh.edu.vn

5

Đinh Nho Anh

Kỹ sư, Cao học

dinhnhoanh@iuh.edu.vn

6

Hồ Thị Khánh Phượng

Kỹ sư, Cao học

hothikhanhphuong@iuh.edu.vn

7

Đoàn Thị Hồng Hải

Kỹ sư , Cao học

doanthihonghai@iuh.edu.vn

 MÔN HỌC PHỤ TRÁCH

- Nhiệt động lực học kỹ thuật

- Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

- Cơ lưu chất

- Kỹ thuật nhiệt cơ sở

- Kỹ thuật nhiệt

- Tin học ứng dụng ngành nhiệt – lạnh

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Kinh tế năng lượng.

 

Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh - Trường Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh