Nghiên cứu khoa học
Công bố NCKH của PGS.TS Bùi Trung Thành (tiếp theo) (02-03-2016)

II.KẾT QUẢ NCKH ĐÃ CÔNG BỐ của PGS.TS Bùi Trung Thành (tiếp theo)

11. Xác định thông số hình học của hạt muối tinh ứng dụng sấy tầng sôi. Số tác giả:01. Tạp chí Khoa học  & Công nghệ Nhiệt. Số 86. Trang 10-13. Năm công bố: 3/2009.

12. Máy sấy muối tinh lớp sôi liên tục. Số tác giả:01. Tạp chí Khoa học  & Công nghệ Nhiệt. Số 88. Trang 9-12. Năm công bố: 7/2009.

13. Xác định một số thống số vật lý cơ bản của hạt muối tinh ứng dụng trong tính toán thiết kế sấy lớp hạt sôi liên tục. Số tác giả:01. Tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 146. Trang 28-31 và 48. Năm công bố: 9/2009.

14. Truyền nhiệt từ tác nhân khí đến hạt ứng dụng trong tính toán sấy muối tinh bằng máy sấy tầng sôi liên tục. Số tác giả:01. Tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 146. Trang 14-17. Năm công bố: 9/2009.

15. Truyền nhiệt từ lớp hạt đến bề mặt trao đổi nhiệt và ứng dụng tính toán sấy muối tinh bằng máy sấy tầng sôi liên tục. Số tác giả:02. Tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 147. Trang 29-33. Năm công bố: 10/2009.

16. Xác định một số thông số thủy động lực học trong sấy hạt muối tinh bằng lớp sôi. Số tác giả:01. Tạp chí Tạp chí Khoa học  & Công nghệ Nhiệt. Số 90. Trang 13-17. Năm công bố: 11/2009.

17. Xác định vận tốc khí qua lớp hạt sôi tối thiểu trên mô hình máy sấy muối tinh tầng sôi liên tục. Số tác giả:02. Tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 148. Trang 19-24. Năm công bố: 11/2009.

18. Xác định tổn áp của tác nhân khí qua lớp hạt muối tinh trong quá trình sấy bằng máy sấy tầng sôi liên tục. Số tác giả:02. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 149. Trang 16-22. Năm công bố: 12/2009.

19. Trạng thái sôi bọt trong khi sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục. Số tác giả:01. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 1. Trang 65 -70 và 72. Năm công bố: 1/2010.

20. Xác định một số chỉ tiêu hóa - lý cơ bản của thành phẩm muối tinh sấy bằng máy sấy tầng sôi liên tục. Số tác giả:02. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 2. Trang 42-48. Năm công bố: 1/2010.

21. Thiết kế ghi phân phối tác nhân khí cho máy sấy muối tinh tầng sôi liên tục. Số tác giả:01. Tạp chí Tạp chí Năng lượng nhiệt. Số 93. Trang 11-16. Năm công bố: 5/2010.

22. Nghiên cứu, tính toán xác định chiều cao tấm chắn để hình thành lớp hạt sôi của máy sấy muối tinh tầng sôi liên tục. Số tác giả: 02. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 6. Trang 24-28. Năm công bố: 6/2010.

23. Xây dựng phần mềm thiết kế máy sấy muối tinh tầng sôi liên tục. Số tác giả: 02. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 7. Trang 15-19. Năm công bố: 7/2010.

24. Nghiên cứu tính toán thiết kế buồng đốt trấu hoá khí quy mô nhỏ sử dụng cho hộ gia đình nông thôn Việt Nam. Số tác giả: 03. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Số 7. Trang 83-91. Năm công bố: 7/2012.                                                                                                                     

25. Nghiên cứu thực nghiệm xác định một số thông số chính ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của buồng đốt trấu hoá khí kiểu thuận quy mô nhỏ. Số tác giả: 01. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số 9. Trang 15-19. Năm công bố: 9/2012.          

26. Nghiên cứu và thực nghiệm sử dụng lớp muối khô làm lớp đệm trợ sôi trong sấy muối tinh lớp sôi liên tục. Số tác giả: 01. Tạp chí Năng lượng Nhiệt. Số 108. Trang 15-19. Năm công bố: 11/2012.                                                                                                                           

27. Nghiên cứu xây dựng phương trình độ ẩm cân bằng của muối tinh để ứng dụng tính toán thiết kế máy sấy tầng sôi. Số tác giả: 03. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Trang 19-24. Năm công bố: 6/2013.                                                                                                                            

28. Kỹ thuật là giả lỏng các hạt rắn để ứng dụng trong sấy muối tinh bằng lớp hạt sôi liên tục. Số tác giả: 01. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Trang 18-27. Năm công bố: 6/2014.

29. Xác định thời gian sấy muối tinh trong máy sấy tầng sôi liên tục bằng phương pháp đồng dạng dẫn nhiệt và khuếch tán ẩm. Số tác giả: 01. Tạp chí  Năng lượng Nhiệt. Số 118. Trang 8-12 và 17. Năm công bố: 7/2014.                                                                                                                           

30. Xây dựng các mô hình toán cho phép điều chỉnh độ ẩm sản phẩm, hiệu quả thu hồi và  các chi phí  năng lượng trong công nghệ sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi. Số tác giả: 01. Tạp chí  Năng lượng Nhiệt. Số 19. Trang 15-19 và 24. Năm công bố: 11/2014

31. Nghiên cứu, thiết kế bộ rửa và làm mát sản phẩm khí hóa của dây chuyền trấu khí hóa để cung cấp nhiên liệu khí cho tổ máy phát điện sử dụng nhiên liệu kép công suất 180KVA. Số tác giả: 03. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Trang 47-57. Năm công bố: 11/2014

32. Nghiên cứu thực nghiệm xác định ảnh hưởng chế độ trấu khí hoá đến công suất và tiết kiệm nhiên liệu của động cơ diesel sử dụng nhiên liệu kép. Số tác giả: 03. Tạp chí Công nghiệp Nông thôn. Số 15. Trang 28-34. Năm công bố: 12/2014

33. Nghiên cứu kỹ thuật chuyển đổi động cơ diesel sử dụng
nhiên liệu kép diesel – khí  hóa từ công nghệ trấu khí hóa.
Số tác giả: 04. Tạp chí Công nghiệp Nông thôn. Số 15. Trang 13-18. Năm công bố: 12/2014.

34. Khảo sát chế độ làm việc của động cơ RV125 sử dụng nhiên liệu kép. Số tác giả: 03. Tạp chí Công nghiệp Nông thôn. Số 15. Trang 23-27. Năm công bố: 12/2014

35. Nghiên cứu thực nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt độ tác nhân sấy đến quá trình sấy muối tinh trên máy sấy tầng sôi liên tục. Số tác giả: 01. Tạp chí Công nghiệp Nông thôn. Số 16. Trang 23-27. Năm công bố: 03/2015.

36. Research and capacity calculation of continuous rice husk gasifier to provide

electrical and thermal energy to the small and medium scale rice mills. The  the 3rd  international conference on sustainable energy “Rise towards a green future”Ho Chi Minh city University of Technology. Trang 1-6. Năm công bố 10/2013.

37. Engineering design and fabrication of waste cassava pulp presser. Proceeding of the international forum, Industrial University of Ho Chi Minh city national Ilan University of Taiwan. Trang 109-120. Năm công bố 12/2013.

38. Engineering Design of Cutters System for Aquatic Weed Harvester. Proceeding of the international forum, Industrial University of Ho Chi Minh city national Ilan University of Taiwan. Trang 93-101. Năm công bố 12/2013.

III. BẰNG PHÁT MINH, SÁNG CHẾ

1. Đã cấp bằng phát minh, sáng chế: Công trình Máy sấy muối tinh kiểu tầng sôi liên tục” (Số tác giả: 03). Cấp ngày 12/10/2013.

Tên cơ quan cấp: Cục  Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

2. Hồ sơ hợp lệ chờ cấp:

- Công trìnhThiết bị cắt và thu gom cây cỏ trên sông” Số tác giả: 05. Cấp ngày: 30/11/2011

- Công trìnhMáy băm lá mía” Số tác giả: 03. Cấp ngày: 28/11/2012

- Công trìnhBếp đun trấu hóa khí dùng cho hộ gia đình” Số tác giả: 06. Cấp ngày: 19/10/2012

- Công trìnhVan đồng thể thủy động siêu âm và máy đồng thể sử dụng van này” Số tác giả: 06.

Cấp ngày: 27/11/2011.

Tên cơ quan cấp: Cục  Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

IV.SỐ LƯỢNG CÔNG TRÌNH, ÁP DỤNG TRONG THỰC TIỄN

1. Buồng đốt trấu hóa khí cung cấp nhiệt cho máy sấy nông sản. Nông trường Cờ Đỏ, cần Thơ

(10 sản phẩm). Năm 1996.

2. Máy sấy lúa kiểu tháp tròn. Nông trường Cờ Đỏ, cần Thơ (10 sản phẩm). Năm 1997.

3. Máy vận chuyển lúc bằng phương pháp khí động năm 1996 -1998 (Đề tài đã nghiệm thu suất sắc). Nông Trường Sông hậu (3 sản phẩm). Năm 1997.

4. Hệ thống chưng cất nước mắm cao đạm. Doanh nghiệp sản xuất nước mắm Hạnh Phúc, TP.HCM

Chuyển giao và nhượng quyền sản xuất 100%. Năm 1998.

5. Hệ thống thiết bi xử lý bã sắn làm nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc. Công ty Vedan Việt Nam - Công ty XNK Nông sản An Giang. Năm: 1998-2003

6. Trục cuốn và trải bạt che phủ ô muối kết tinh (dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước). Công ty Muối tỉnh Ninh Thuận triển khai chuyển giao 19 thiết bị. Năm 2002-2005.

7. Remoque đa chức năng chuyên dùng vận chuyển nguyên liệu tập trung. Công ty Mía đường Tây Ninh (1 hệ thống); Công ty Bông Việt Nam (2 hệ thống); Công ty Mía đường Trà Vinh (1 hệ thống). Năm 1999, 2000, 2001.

8. Dây chuyền thiết bị xử lý và sấy bã sắn làm nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc. Công ty Nông sản An Giang, Chuyển giao 1 dây chuyền đồng bộ. Năm 2003.

9. Máy thu hoạch Mía không bóc lá. Sở Khoa học Tỉnh tây Ninh (01 Thiết bị). Năm 2005

10. Máy băm lá mía trên đồng sau thu hoạch. Công ty Mía Đường la Ngà

Sở Khoa học tỉnh Tây Ninh (4 Thiết bị). Năm 2005.

11. Máy sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi. Công ty Hoá chất cơ bản Miền Nam (3 hệ thống). Năm 2003-2009.

12. Máy cắt rong vớt lục bình trên kênh rạch. Vườn Quốc Gia U Minh Thượng, Kiên Giang;

Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi TP.HCM. Năm 2010, 2014, 2015.

V.BIÊN SOẠN SÁCH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC

1.    Giáo trình Quạt Bơm máy nén công nghiệp, Lý thuyết tinh toán và thiết kế (Chủ biên). Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2015.

2.    Giáo trình English for Heat and refrigeration engineering (Chủ biên). Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật  2015.

Thẩm định và xác nhận sử dụng: Hội đồng Trường Đại học Công nghiệp TP HCM

 

                                                                             Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế