Nghiên cứu khoa học
Công trình nghiên cứu Khoa học của TS Trần Đình Anh Tuấn (10-10-2016)

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Đình Anh Tuấn                Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 05.10.1975           Nơi sinh:        Quảng Trị

Quê quán:                  Quảng Ngãi               Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:       Tiến sỹ                       Năm, nước nhận học vị: 2016/Trung Quốc

Chức danh khoa học cao nhất:                   Năm bổ nhiệm:

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ nhiệt lạnh

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 12 Nguyễn Văn Bảo,P4, Gò vấp               

Điện thoại liên hệ:  +084-982997973

Fax:                                                           Email: tdat75@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo:  Đại học Thủy Sản Nha Trang

Ngành học:    Công nghệ chế biến

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1998

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành:  Công nghệ nhiệt                               Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách Khoa TpHCM

-         Tiến sĩ chuyên ngành:   Kỹ thuật ĐHKK và thông gió         Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Đại học Hồ Nam Trung Quốc

-         Tên luận án: A new FDD method for centrifugal chillers based on nonlinear models

3. Ngoại ngữ

 

1. Anh ngữ

2. Hoa ngữ

Mức độ sử dụng: đọc viết

Mức độ sử dụng: nghe nói đọc

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 09.1999 đến 03.2000

Khoa Điện - trường Cao đẳng Công nghiệp 4

Giảng viên thử việc

Từ 03.2000 đến 2005

Khoa Điện – Trường Cao Đẳng Công Nghiệp 4

Giảng viên

Từ 2005 đến 2011

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh – Trường ĐHCN TpHCM

Giảng viên – Trưởng bộ môn

Từ 2011-03.2016

Đại học Hồ Nam Trung Quốc

Nghiên cứu sinh

Từ 04.2016 đến nay

Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh – Trường ĐHCN TpHCM

Giảng viên – Trưởng bộ môn

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

A robust online fault detection and diagnosis strategy of centrifugal chiller systems for building energy efficiency

2015

Energy and Buildings,  Volume 108, Pages 441-453 (SCIE, IF 2.973)

3

Comparative investigations on reference models for fault detection and diagnosis in centrifugal chiller systems

2016

Energy and Buildings, Volume 133, Pages 246-256, (SCIE, IF 2.973)

2

An enhanced chiller FDD strategy based on the combination of the LSSVR-DE model and EWMA control charts.

2016

Accepted Manuscript,  International Journal of Refrigeration (SCIE, IF 2.291)

4

An efficient combination of the Kriging model and EWMA residual charts for chiller FDD aplications

2016

Accepted Manuscript, Journal of  Hunan University (Natural Sciences) (EI compendex)

5

Numerical study on the flow field structure of a sedan model

2016

Journal of Vietnam Mechanical Engineering, special Vol., pages 11-17.

6

A comparative study on chiller fault detection and diagnosis and its application

2016

The conference AMTAE2016,  Industrial university of Ho Chi Minh.

 

Xác nhận của cơ quan

IUH, ngày   17    tháng   09    năm 2016

Người khai ký tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

 

 

TS. Trần Đình Anh Tuấn