Thông báo
Thông báo tiến độ thực hiện đồ án DHNL9, DHNL9HL, DH11AVLVH (19-11-2016)

Tiến độ thực hiện đồ án

v  Đồ án kỹ thuật nhiệt, lớp ĐHNL9

+        Ngày 12/12/2016: Nộp bản in báo cáo đồ án, có điểm và chữ kí của GVHD về bộ môn (nộp về Thầy Phú, hạn chót 16h00 cùng ngày)

+        Ngày 19/12/2016: Bộ môn tổ chức phản biện đồ án.

+        Ngày 23/12/2016: Nộp bản báo cáo đã chỉnh sửa theo yêu cầu của GVPB, có xác nhận của GVPB (nộp về Thầy Phú, hạn chót 16h00 cùng ngày)

+        Ngày 26/12/2016: Nhập điểm, kết thúc.

 v  Đồ án kỹ thuật lạnh, lớp ĐHNL9 HL

+        Ngày 28/12/2016: Nộp bản in báo cáo đồ án, có điểm và chữ kí của GVHD về bộ môn (nộp về Thầy Hoài, hạn chót 16h00 cùng ngày)

+        Ngày 02/01/2016: Bộ môn tổ chức phản biện đồ án.

+        Ngày 06/01/2016: Nộp bản báo cáo đã chỉnh sửa theo yêu cầu của GVPB, có xác nhận của GVPB (nộp về Thầy Hoài, hạn chót 16h00 cùng ngày)

+        Ngày 09/01/2016: Nhập điểm, kết thúc.

 v  Đồ án tốt nghiệp, lớp ĐHNL11AVL

+        Ngày 02/01/2016: Nộp bản in báo cáo đồ án, có điểm và chữ kí của GVHD về bộ môn (nộp về Thầy Tuấn, hạn chót 16h00 cùng ngày)

+        Ngày 06/01/2016: Khoa tổ chức hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp .

+        Ngày 12/01/2016: Nộp bản báo cáo đã chỉnh sửa theo yêu cầu của GVPB, có xác nhận của GVPB (nộp về Thầy Tuấn, hạn chót 16h00 cùng ngày)

+        Ngày 13/01/2016: Nhập điểm, kết thúc.

                                                                                      Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh