Thông báo
Thông báo tập trung phổ biến quy định thực tập tốt nghiệp DHNL9 (22/12/2016) (20-12-2016)
Thông báo đến các em Sinh viên DHNL9 tập trung nghe phổ biến quy định về việc thực tập tốt nghiệp vào lúc 9g, ngày 22/12/2016, tại phòng A3.07.

                                                                             Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh
                                                                               
       
                                                                              Trưởng Xưởng thực hành