Thông báo
Thông báo kế hoạch thực hiện Đồ án KTL-DHKK (HK2 2016-2017) (08-02-2017)
Thông báo kế hoạch thực hiện Đồ án KTL-DHKK, HK2 2016-2017 theo như nội dung file đính kèm. Các em sinh viên theo đường dẫn bên dưới tải về xem thông tin chi tiết.
Chúc các em hoàn thành tốt./.                                                                                             Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh