Thông báo
Thông báo tập trung nhóm thực hiện đồ án chuyên ngành DHNL9 vào ngày 2/12/2016 (29-11-2016)

Nhóm trưởng các nhóm thực hiện đồ án chuyên ngành ĐHNL9, có mặt tại văn phòng Khoa lúc 9h ngày 2/12/2016 để triển khai kế hoạch.

                                                                                                                                                                                                                                                                     Xưởng TH-TN

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Trần Việt Hùng