Thông báo
THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH (23-05-2017)

Thời gian nộp thuyết minh:
- Ngày 1/6/2017: sinh viên nộp thuyết minh đồ án chuyên ngành về cho giảng viên hướng dẫn.
- Từ ngày 1/6 đến ngày 4/6/2017: giảng viên hướng dẫn nộp thuyết minh đồ án về Khoa.
- Ngày 5/6/2017 Khoa lập danh sách bảo vệ đồ án.

Thời gian bảo vệ:
- Ngày 7/6/2017: lớp DHNL9A bảo vệ đồ án.
- Ngày 8/6/2017: lớp DHNL9B bảo vệ đồ án.
- Ngày 9/6/2017: lớp DHNL9C và CDNL16 bảo vệ đồ án.

Ths. Trần Việt Hùng.