Thông báo
THÔNG BÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẬP ĐỢT 2 (19-05-2017)
V/V THÔNG BÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẬP ĐỢT 2 


1. Sinh viên lớp ĐHNL9, CDNL16, NCNL8 nộp báo cáo thực tập 


tốt nghiệp đã có nhận xét của công ty và giảng viên hướng dẫn 


về Khoa (nộp cho cô Hương), thời gian cụ thể như sau:


Lớp NCNL8 ngày 22/5/2017.


- Lớp ĐHNL9, CĐNL16 ngày 29/5/2017.


2. Lịch bảo vệ thực tập tốt nghiệp (danh sách bảo vệ sẽ được 


lập sau khi sinh viên nộp báo cáo):


- Lớp NCNL8 ngày 24/5/2017.


- Lớp CĐNL16 ngày 1/6/2017.


          - Lớp ĐHNL9 ngày 2/6/2017.


          Ths. Trần Việt Hùng